Στο Κρυονέρι υπάρχουν πολλοί χώροι και μνημεία που έχουν μεγάλο ιστορικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και τους οποίους αξίζει να γνωρίσουν οι μαθητές και να προσεγγίσουν με ερευνητικό τρόπο. Αυτοί είναι ιστορικοί χώροι όπως το  Μοναστήρι Λέχοβας και το Ραψωμάτι, ο παλιός μύλος, πολλές πηγές και γεφύρια από τα οποία προκύπτει το όνομα του χωριού και που συνδέονται με την  ιστορία και  τη ζωή του χωριού καθώς και η παλιά πέτρινη αίθουσα σχολείου. Υπάρχουν ακόμη παραγωγικοί χώροι που συνδέονται άμεσα με την κοινωνική και οικονομική ζωή των κατοίκων όπως : Λιοτρίβι,  Ελαιουργικός Συνεταιρισμός, Οινοποιείο.

Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και χώροι Επιστημονικοί (Αστεροσκοπείο), Πολιτιστικοί(Πολιτιστικός Σύλλογος) και Κοινωνικοί (Μ.Κ.Ο "ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ"). Με τις επισκέψεις των μαθητών στους χώρους, φωτογράφηση, συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία πληροφοριών προέκυψε ένα σώμα γνώσης που μέσω της εφημερίδας  κοινοποιήθηκαν σε όλο το σχολείο αλλά και την τοπική κοινωνία.  Σκοπός τέτοιων προσπαθειών είναι μαθητές και γονείς να υιοθετήσουν πρακτικές προστασίας και  ανάδειξης, της φυσικής, οικολογικής και τουριστικής σημασίας αυτών χώρων.  Η επιδίωξη ανάπτυξης γνώσης και ευαισθητοποίησης για το άμεσο φυσικό και  ανθρωπογενές περιβάλλον και η ανάδειξη της σημαντικότητας του συμβάλλει σε μια προσπάθεια αειφόρου ανάπτυξης σε μικροεπίπεδο( διατήρηση και  επιβίωση παραγωγικών χώρων  με παράλληλο σεβασμό του περιβάλλοντος). Βασικοί άξονες του προγράμματός μας ήταν οι εξής:
Εκπαιδευτικός -επιστημονικός:  Η βιωματική γνώση στοιχείων του άμεσου περιβάλλοντος των μαθητών και η μεθοδολογική εμπλοκή τους σε επιστημονικούς τρόπους όπως η έρευνα (παρατήρηση, καταγραφή και επεξεργασία πληροφοριών) ή η συλλογή βιβλιογραφικών και εμπειρικών δεδομένων, η ανάλυση και η εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων. Σημαντική διάσταση υπήρξε η εισαγωγή στοιχείων τοπικής ιστορίας και γεωγραφίας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα.

Κοινωνικός: Εμπλοκή αφενός της τοπικής κοινωνίας στο σύνολο της για αλλαγή στάσεων απέναντι σε χώρους και μνημεία πολιτισμού και παραγωγής(ενδιαφέρον και συντήρηση αντί για εγκατάλειψη) αφετέρου δε ανάδειξή τους με δράσεις εξωσχολικές(ΟΤΑ, Δ.Δ  Κρυονερίου). Αυτό έγινε πρώτα με την ενημέρωση, ενεργοποίηση και συμμετοχή όλο και περισσότερων αλλά και την προβολή αυτών μέσα από την εφημερίδα και την ιστοσελίδα του σχολείου.
Οικονομικός:Η διαπίστωση οικονομικής απήχησης αυτών των χώρων (Συνεταιρισμός, Οινοποιείο) και την άμεση οικονομική συνάρτηση με τους μαθητές και τις οικογένειές τους.
Τουριστική διάσταση με την αξιοποίηση όλων των παραμέτρων που εμπεριέχουν οι τόποι αυτοί(αισθητική απόλαυση, αναψυχή, νερά, υγεία, αξιοθέατα).

Πολιτισμική: Καταγραφή πολιτιστικών στοιχείων και ανάδειξη της προσφοράς τους(Πολιτιστικός Σύλλογος, Λέχοβα, Εθελοντική οργάνωση"Φιλοξενία).Η επαφή και συνεργασία με άλλους πολιτισμούς (Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εθελοντών) και ανάπτυξη διαπολιτισμικών  στάσεων.

Παπαγεωργάκης Παναγιώτης -Δάσκαλος-Υπεύθυνος Προγράμματος Π.Ε